Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Zeleni trokut

Objavljeno:

LAG „Zeleni trokut“ nastao je 2012. godine povezivanjem tri zapadnoslavonska grada: Lipika, Novske i Pakraca, smještenima u dvije županije: Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj, ali povijesno i sudbinski vezanima, a sa ciljem zajedničkog planiranja i provedbe projekata u ruralnom razvoju.

Od 2015. godine u LAG-u se nalazi Općina Jasenovac, a od 2016. godine i naselje Janja Lipa koje administrativno pripada Gradu Kutina.

Površina LAG-a iznosi 1.077,91 km2 , a broj stanovnika je 30.351.

„Trokut“ je ime motela smještenog na raskrižju nekoliko prometnica u novljanskim brdima, otprilike na pola puta između Novske i Lipika. Do rata je motel bio omiljeno izletište lokalnog stanovništva, a u ratu je zbog svog strateškog smještaja na raskrižju prometnica postao točka oko koje se vodio krvavi boj, jedan od dramatičnijih i krvavijih sukoba između hrvatskih i srpskih snaga u cijelom Domovinskom ratu. (https://www.vecernji.hr/premium/boj-za-trokut-jedan-od-dramaticnijih-i-krvavijih-sukoba-izmedu-hrvatskih-i-srpskih-snaga-911943).

Poveznice presudne za zajedničko povezivanje ovih JLS-a su:

– udaljenost od regionalnih (županijskih) središta,

– prometna povezanost i usmjerenost na prometne pravne: istok-zapad i sjever-jug,

– slične reljefne, klimatske, pedološke i hidrološke karakteristike,

– slična gospodarska struktura,

– povezana komunalna infrastruktura,

– zajednička povijest i tradicija,

– slične demografske značajke i trendovi,

– zajednički zdravstveni i socijalni interesi,

– komplementarnost u razvoju turizma i zaštiti prirodnih resursa, itd.

Područje LAG-a geografski je dinamično i privlačno za posjetitelje. Najznačajniji turistički resursi su: Park prirode Lonjsko polje, Krapje – selo tradicijske drvne arhitekture, Novljansko jezero, Državna ergela lipicanaca u Lipiku, Toplice Lipik, Planinarski dom Omanovac u Pakracu, Špilja Trbušnjak na zapadnom Papuku, Psunj sa najvišim vrhom u Slavoniji – Brezovim poljem na 984 m.n.m.

Najznačajnije gospodarske grane su: šumarstvo i prerada drva, rudnici nemetala, eksploatacija nafte i plina, proizvodnja stakla, slatkovodno ribarstvo, ratarstvo, voćarstvo, proizvodnja meda.

Članovi Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ u najvećem broju čine OPG-ovi, zatim zadruge, udruge te institucije lokalne samouprave. Znatan doprinos radu LAG-a daju lokalne razvojne agencije: LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. te Novljanska razvojna agencija NORA d.o.o.

Od početka svojeg djelovanja, LAG „Zeleni trokut“ suočava se sa brojnim izazovima i poteškoćama no unatoč tome uspješno ih rješava. Od 2013.-2015. godine LAG provodi mjeru 202 IPARD programa provodeći brojne aktivnosti edukacije, usavršavanja, informiranja i promoviranja LEADER pristupa na svome području. LAG je proveo više radionica za OPG-ove pod nazivom „Kako da i ja nešto dobijem od EU za svoj OPG?“, „Novljanski kružok o ruralnom razvoju“, „Dan voćara u Lipiku“, te podupro niz lokalnih manifestacija kao što su „Slavonski banovac“, „Dan gospodarstva“ itd.

Za svoje članove LAG je organizirao stručna putovanja u Mađarsku (LAG Alpokalja Ferto Taj“, Francusku (LAG Cevennes), Istru (LAG Južna Istra), Summer LAG festival, Viroexpo itd.

10 članova LAG-a provelo je edukaciju i steklo Vocational Competence Certifikate „Stručnjak za europske fondove“ .

U tome periodu LAG je zajedno sa LAG-om „Moslavina“ partner u projektu „Prava kopča- A valódi kapocs“ koji se provodi iz LEADER sredstava LAG-a „Alpokalja Ferto Taj“, a u okviru kojega je proveden niz studijskih putovanja i izgrađen i opremljen hrvatski centar u Koljnofu – Kophazá u Mađarskoj.

U periodu od 2015.-2017. godine LAG se suočava sa problemom financiranja jer zbog nedovoljnog broja JLS-a u svom sastavu nije mogao aplicirati na mjeru 19.1. Pripremna pomoć. U tome razdoblju gradovi u sastavu LAG-a preuzimaju teret financiranja LAG-a, a LAG poduzima niz aktivnosti kako bi zadovoljio uvjet broja JLS-a te vlastitim snagama izrađuje Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2014.-2020.

Konačno, na natječaju za mjeru 19.2., 19.3. i 19.4. LAG-u se odobravaju sredstva za buduće razdoblje u visini od 7.715.612,52 kuna, od čega za podmjeru 19.2. iznos od 5.878.561,92 kuna, za podmjeru 19.3. iznos od 293.928,10 kuna, a za podmjeru 19.4. iznos od 1.543.122,50 kuna.

LAG je do sada proveo 3 LAG natječaja i to 2 za TO E Ulaganje u rast i diverzifikaciju malih poljoprivrednih gospodarstava (adekvatnu mjeri 6.3.1. PRR-a) u kojima je dodijelio potporu za 6 projekata ukupne vrijednosti 669.657,00 kuna dok je u tijeku obrada projektnih prijava za TO D ulaganja u osnovna sredstva tržišno orijentiranih gospodarstava (adekvatna mjeri 4.1.1. PRR-a) u kojoj je na raspolaganju iznos od 2.211.009,92 kuna.

Unazad 3 godine LAG je pripremao više projekata za prijavu na Europski socijalni fond, od kojih je posebno značajan projekt „Ambasadori dobročinstva“ čiji je cilj razvoj vaninstitucionalne skrbi o palijativnim bolesnicima na području zapadne Slavonije, a koji bi se trebao provesti u partnerstvu sa udrugom „Palijativni tim LiPa Pakrac – Lipik“.

U tijeku je provedba projekta „OPGenije“ u partnerstvu sa LAG-om „Zapadna Slavonija“, LAG-om „Posavina“ i LAG-om „Slavonska ravnica“, a u okviru kojega će 30 osoba steći kvalifikacije iz certificiranog edukacijskog programa „Agroturistički tehničar“, dodatne edukacije iz područja digitalnog marketinga i poslovnog planiranja za poljoprivrednike, te posjetiti regiju Južni Tirol u Italiji. Edukacija za 7 polaznika iz ovog programa odvijati će se narednih mjeseci u Novskoj.

Više o LAG-u Zeleni trokut pogledajte ovdje.

 

 

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020